ขั้นตอนการ e-Auction ในการจัดซื้อจัดจ้าง

ขั้นตอนการใช้ e-Auction ในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นดังนี้

  • ฝ่ายจัดซื้อกำหนดสเปคสินค้าที่จะซื้อ (หรืองานก่อสร้าง) เงื่อนไขการจ่ายเงิน การเรียกสินค้าเข้าฯลฯ กำหนดงบประมาณที่จะซื้อ
  • ฝ่ายจัดซื้อ สรรหาผู้ขายและทำการคัดเลือกผู้ที่สามารถขายสินค้าได้ตามที่กำหนด
  • แจ้งความประสงค์จะใช้ e-Auction มายัง บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด อาทิเช่น ชื่อสินค้าที่ต้องการซื้อ รายชื่อผู้ขายที่ผ่านคุณสมบัติ มูลค่าตลาด วันเวลาที่ต้องการให้เสนอราคา เป็นต้น
  • บ.บีส ไดเมนชั่น แจ้งรายละเอียดวิธีการเข้าเสนอราคาด้วยระบบ e-Auction ให้ผู้ขายทราบ
  • เมื่อถึงวันเวลาเสนอราคา บ.บีส ไดเมนชั่น จะประสานงานกับผู้ขาย หากผู้ขายมีข้อขัดข้อง และจะส่งสรุปผลการประมูลแข่งขันราคาให้ ฝ่ายจัดซื้อทราบ
  • ฝ่ายจัดซื้อสามารถเข้าเว็บไซต์ www.BizDimension.com เพื่อดูผลการเสนอราคาตลอดระยะเวลาการเสนอราคา

แผนภาพ ขั้นตอนการใช้บริการ e-Auction โดยสรุป

ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างความโปร่งใส ด้วย e-Auction (อีอ๊อกชั่น) : Thai Auction (ไทยอ๊อกชั่น)

ขั้นตอนการให้บริการ e-Auction ดังกล่าวข้างต้นสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วัน นอกจากนี้ บ.บีสไดเมนชั่น สามารถให้บริการสนับสนุนขั้นตอนการจัดซื้อด้านอื่นๆได้ อาทิเช่นสรรหาผู้ขาย ประชุมชี้แจง ฯลฯ

ถ้าจะใช้ e-Auction ต้องลงทุนอะไร อย่างไร

หากสนใจนำ e-Auction ไปใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อ บริษัทไม่ต้องลงทุนซื้อหรือพัฒนาระบบ และไม่จำเป็นต้องมีเจ้าหน้าทื่ IT แต่อย่างใด เนื่องจากระบบ e-Auction เป็นระบบที่บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัดพัฒนาขึ้นให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ บริษัทเพียงเข้าใช้งาน/พิจารณาราคาที่เสนอโดยผู้ขาย ผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น บริษัทจึงไม่ต้องลงทุนเรื่องฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือระบบเน็ตเวิร์ค แต่อย่างใด และเช่นกันกับผู้ขายสินค้าที่เข้าเสนอราคาประมูลแข่งขัน เพียงเข้าเว็บไซต์ที่กำหนด ก็สามารถเสนอราคาให้กับบริษัทได้

ค่าใช้จ่าย ในการใช้ e-Auction

ท่านสามารถใช้ e-Auction โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพราะท่านสามารถเลือกให้ผู้ขายสินค้าที่เข้าเสนอราคา e-Auction เป็นผู้รับผิดขอบค่าใช้จ่ายแทน บีส ไดเมนชั่นจะเรียกเก็บจากผู้ขายที่ชนะการเสนอราคาเท่านั้น อัตราค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บนี้ไม่สูงมาก จึงไม่เป็นภาระกับผู้ขายแต่อย่างใด

mouseover