e-Auction (อีอ๊อกชั่น) คือ อะไร

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) มาตั้งแต่ปี 2543 โดยศึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆที่สามารถนำมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในทำงานในบริษัทเอกชน และหน่วยงานของรัฐบาล

e-Auction (อีอ๊อกชั่น) หรือ Electronic Auction คือ การเข้าเสนอราคาในลักษณะประมูลราคาแข่งขันกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นระบบที่ถูกพัฒนาและนำมาใช้ เพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเสนอราคา และ ต่อรองราคา มักนำมาใช้ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจ้างเหมาก่อสร้าง ทำให้ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้า/บริการ ในราคาต้นทุนที่ต่ำลง ช่วยเพิ่มกำไรให้บริษัทได้มากขึ้น

e-Auction ทำงานอย่างไร? เปรียบเทียบกับวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ขณะนี้ แตกต่างกันอย่างไร?

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขั้นตอนการจัดซื้อโดยทั่วไปกับการนำ e-Auction มาใช้

ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างความโปร่งใส ด้วย e-Auction (อีอ๊อกชั่น) : Thai Auction (ไทยอ๊อกชั่น)

e-Auction พัฒนามาใช้ส่วนงานจัดซื้อ งานจ้างบริการ หรืองานจ้างเหมาก่อสร้าง โดยเข้ามาใช้แทนขั้นตอนการเสนอราคาและต่อรองราคากับผู้ขาย (ซัพพลายเออร์) กล่าวคือ ในขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อโดยทั่วไป เมื่อต้องการซื้อสินค้า ขั้นตอนจะเริ่มจากการกำหนดสเปคสินค้าที่จะซื้อ เงื่อนไขการจ่ายเงิน การเรียกสินค้าเข้าฯลฯ กำหนดงบประมาณที่จะซื้อ สรรหาผู้ขายและทำการคัดเลือกผู้ที่สามารถขายสินค้าได้ตามที่กำหนด จากนั้นฝ่ายจัดซื้อจะขอให้ผู้ขายแต่ละรายส่งใบเสนอราคามาพิจารณา และทำการต่อรองราคากับซัพพลายเออร์แต่ละรายไปเรื่อยๆ จนได้ราคาที่ฝ่ายจัดซื้อเห็นว่าอยู่ในงบประมาณที่จัดซื้อได้

แต่หากฝ่ายจัดซื้อนำ e-Auction มาใช้ ภายหลังจากที่ฝ่ายจัดซื้อสรรหาคัดเลือกผู้ที่สามารถขายสินค้าได้ ผู้ให้บริการระบบ e-Auction(บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด) จะเข้ามาเป็นตัวกลางระหว่างฝ่ายจัดซื้อและผู้ขายทุกรายเพื่อแจ้งรายละเอียด กำหนดวันเวลาการเสนอราคา วิธีการเข้าเสนอราคาด้วยระบบ e-Auction ให้ผู้ขายทราบ

เมื่อถึงกำหนดวันเวลาเสนอราคา ผู้ขายจะเข้าสู่เว็บไซต์ www.BizDimension.com เพื่อทำการเสนอราคาที่ต้องการ ผู้ขายแต่ละรายจะเห็นเฉพาะราคาที่ตนเสนอเท่านั้น จะไม่เห็นราคาของผู้ขายรายอื่น และไม่ทราบว่าตนเสนอราคาแข่งกับผู้ขายกี่ราย และไม่ทราบว่าแต่ละรายเสนอราคาที่เท่าไหร่ อย่างไรก็ตามหากราคาที่ตนเสนอเป็นราคาที่ต่ำสุดในขณะนั้น จะมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าเป็นราคาที่ต่ำสุด ในขณะที่ผู้ขายรายอื่นๆที่ราคาไม่ต่ำสุดก็จะไม่มีสัญลักษณ์แสดง

แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบหน้าจอการเสนอราคา e-Auction ของผู้ขาย ที่มีการเสนอราคาต่ำสุด

ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างความโปร่งใส ด้วย e-Auction (อีอ๊อกชั่น) : Thai Auction (ไทยอ๊อกชั่น)

ผู้ขายรายอื่นๆหากต้องการชนะการเสนอราคาครั้งนี้ จะเสนอราคาต่ำลงไปเรื่อยๆ ในลักษณะสู้ราคากันกับผู้ขายรายอื่น(ประมูลแข่งขันกัน) จนกว่าจะหมดเวลาการเสนอราคา กำหนดเวลาเสนอราคาประมูลสามารถกำหนดเวลาเป็นนาที ชั่วโมง เป็นวัน หรือเป็นเดือนๆได้ แต่โดยทั่วไปนิยมกำหนดเวลาเสนอราคา 30 นาที

ตัวอย่าง กราฟแสดงการแข่งขันเสนอราคาในระบบ e-Auction

ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ สร้างความโปร่งใส ด้วย e-Auction (อีอ๊อกชั่น) : Thai Auction (ไทยอ๊อกชั่น)

ราคากลาง 60,500,000.00 บาท
ราคาประมูลสุดท้าย  38,364,127.51 บาท
ประหยัด    22,135,872.49 บาท (36.59%)

ประโยชน์ของการใช้ e-Auction

รัฐบาลไทยได้ออกประกาศใช้ e-Auction ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยบังคับให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป หรือหน่วยงานสามารถใช้กับมูลค่างานที่ต่ำกว่านี้ ทั้งนี้การที่รัฐบาลได้ออกระเบียบนี้มามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ ให้เกิดการประหยัดและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

สำหรับภาคเอกชน มีการนำ e-Auction มาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 2546 และยังคงใช้อยู่จนถึงขณะนี้ เนื่องจากประโยชน์ของการจัดซื้อจัดจ้างด้วย e-Auction มีมากมาย ดังนี้

  • การแข่งขันเสนอราคาในระบบ e-Auction ทำให้ผู้ซื้อสินค้า หรือจ้างงาน สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่ต่ำลงจากราคาตลาด ช่วยประหยัดต้นทุนในการจัดซื้อ โดยเฉลี่ยอัตราประหยัด 8-10% หรือเท่ากับบริษัทจะได้กำไรเพิ่ม 8-10% นั่นเอง
  • เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อ ต่อรองราคา ผู้ขายสินค้าสามารถเสนอราคาและแข่งราคาในระบบ e-Auction ได้โดยเสรี เป็นการเสนอราคาแข่งขันกันเองโดยตรง จึงขจัดปัญหาที่ฝ่ายจัดซื้อจะเรียกรับผลประโยชน์สินบนจากผู้ขายในการเสนอราคา หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ขายรายใดๆ
  • ลดขั้นตอนการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ จากผลการวิจัยฯพบว่าขั้นตอนการเสนอราคาและต่อรองราคากับผู้ขาย เป็นขั้นตอนที่ใช้เวลามากกว่า 40% ของขั้นตอนในการจัดซื้อทั้งหมด ทั้งการติดต่อผู้ขายแต่ละรายให้ส่งใบเสนอราคาจนครบราย ทำการต่อรองราคากับผู้ขายแต่ละราย บางครั้งด้านผู้ขายเองอาจต้องกลับไปพิจารณาปรับราคากลับไปกลับมาหลายๆรอบ เหล่านี้เป็นต้น ทำให้สูญเสียเวลาการทำงาน แต่ในท้ายที่สุดราคาที่ได้กลับไม่ได้ราคาที่ดีสุด

ฝ่ายจัดซื้อสามารถลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปนี้ ด้วยระบบ e-Auction และสามารถจัดสรรเวลาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ ด้านอื่นๆ อาทิเช่น การสรรหาสินค้าวัสดุอื่นๆ ทดแทน การตรวจเยี่ยมกิจการของซัพพลายเออร์ Factory Site Visit คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ เป็นต้น

ติดต่อ BIZ

ท่าน! ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ประหยัด ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ให้กับบริษัทของท่านได้ ด้วย e-Auction

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-298-0345

แฟกซ์ : 02-298-0331-2

E-mail : marketing@bizdimension.com