ลดค่าใช้จ่ายจัดซื้อ ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ ด้วยระบบ e-Auction


งานประมูลระบบโทรศัพท์ 3G งานประมูลระบบทีวีดิจิตอล งานจัดจ้างทำบัตรประชาชนอเนกประสงค์ งานจ้างเหมาก่อสร้างถนนสะพาน ระบบชลประทาน หรือ การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จ้างเหมาก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ วัตถุดิบ ของหน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชนในประเทศไทย ล้วนแล้วแต่ใช้ระบบ e-Auction (อีอ๊อกชั่น) เข้ามาช่วยในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาก่อสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันเสนอราคา การต่อราคา ลดต้นทุน ลดค่าใช้จ่ายจัดซื้อ ประหยัดงบประมาณ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ และเพื่อเพิ่มความโปร่งใส

e-Auction เป็นระบบที่กำหนดให้ผู้ขาย ทำการเสนอราคาประมูลแข่งขันกันภายในระยะเวลาจำกัด ผู้ขายแต่ละรายสามารถเสนอราคาได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง เมื่อการประมูลราคาสิ้นสุด ผู้ซื้อสินค้าสามารถทราบผลการประมูลเสนอราคาได้ทันที

การใช้ e-Auction สามารถใช้ได้ทั้งกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง งานจ้างเหมาก่อสร้าง และ งานขาย ทั้งผู้ขาย และผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องลงทุนซื้อระบบ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟต์แวร์ เนื่องจากเป็นระบบที่พัฒนาใช้ผ่านเว็บไซต์และอินเตอร์เน็ต จึงไม่จำกัดสถานที่ใช้งาน ระบบการประมูลสามารถใช้ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงทำให้สะดวกต่อการใช้งานจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รัฐบาลไทยได้ออกประกาศใช้ e-Auction ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกหน่วยงานทั่วประเทศตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยบังคับให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป หรือหน่วยงานสามารถใช้กับมูลค่างานที่ต่ำกว่านี้ ทั้งนี้การที่รัฐบาลได้ออกระเบียบนี้มามีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ ให้เกิดการประหยัดและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

สำหรับภาคเอกชน มีการนำ e-Auction มาใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ปี 2546 และยังคงใช้อยู่จนถึงขณะนี้ เนื่องจากประโยชน์ของการจัดซื้อจัดจ้างด้วย e-Auction มีมากมาย ดังนี้

ประโยชน์จากการใช้บริการ e-Auction

พันธวนิช

ลดค่าใช้จ่ายจัดซื้อ ลดต้นทุน
เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ เพิ่มกำไรให้บริษัท

ด้วยซอฟแวร์ e-Auction สามารถกำหนดรูปแบบและเงื่อนไขที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันราคาของซัพพลายเออร์ได้มากขึ้น

Pantavanij

เพิ่มความโปร่งใส
ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

โดยการต่อรองราคาจะกระทำโดยซอฟแวร์ e-Auction มิใช่การต่อรองราคาโดยฝ่ายจัดซื้อ ทำให้สามารถลดข้อครหาในการจัดซื้อจัดจ้างได้

พันธวนิช

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน

ช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณาราคาและต่อรองราคา สรุปผลการเสนอราคาได้ทันที และเรียกดูข้อมูลการต่อรองราคาย้อนหลังจากระบบได้ เพื่อนำไปวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างในอนาคตได้

ฝ่ายจัดซื้อสามารถลดเวลาที่ต้องสูญเสียไปนี้ ด้วยระบบ e-Auction และสามารถจัดสรรเวลาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ ด้านอื่นๆ อาทิเช่น การสรรหาสินค้าวัสดุอื่นๆ ทดแทน การตรวจเยี่ยมกิจการของซัพพลายเออร์ Factory Site Visit คัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ เป็นต้น

ติดต่อ BIZ

ท่าน! ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ประหยัด ลดต้นทุน เพิ่มกำไร ให้กับบริษัทของท่านได้ ด้วย e-Auction

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด

979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร : 02-298-0333

แฟกซ์ : 02-298-0331-2

E-mail : marketing@bizdimension.com