หน้าแรก ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ระเบียบกรุงเทพมหานคร

การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมายความว่า การแข่งขันเสนอราคา
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธีการดังต่อไปนี้
การประมูลแบบปิดราคา (Sealed Bid Auction)

เป็นการประมูลแข่งขันเพื่อเสนอราคาที่ดีที่สุดเข้าสู่ระบบประมูล โดยระบบจะไม่แสดงตัวเลขราคาดีที่สุด ณ ขณะนั้นให้กับผู้เสนอราคา(ทุกราย)ทราบ จะแสดงเฉพาะข้อมูลของท่านเอง หากผู้เสนอราคารายใดเสนอราคาดีที่สุดเข้าสู่ระบบ หน้าจอเสนอราคาจะมีสัญลักษณ์รูปค้อนแสดงบนหน้าจอ เพื่อให้ผู้เสนอราคารายนั้นทราบว่าเป็นผู้เสนอราคาดีที่สุด ทั้งนี้ผู้เปิดตลาดประมูลสามารถกำหนดระยะเวลาที่จะแสดงหรือไม่แสดงสัญลักษณ์รูปค้อนในช่วงสุดท้ายของการเสนอราคา

กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
 
 1. ประกาศกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
 2. ประกาศกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น ลงวันที่ 20 กันยายน 2555
 3. PowerPoint_การบริหารจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีการผ่างทางอิเล็กทรอนิกส์โดย บ.บีส ไดเมนชั่น จำกัด
Download เอกสาร
 
 1. สัญญา_3 ฝ่าย
ข้อตกลงการใช้บริการ (เพิ่มเติม)
 
 1. ในการประสาน ติดต่องานกับ บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ทางโทรศัพท์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์
  บันทึกเสียงการสนทนา
  เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนาระบบ และการให้บริการ
 2. บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด มีอำนาจหน้าที่ในการจัดเก็บข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง
  ของเครื่องแม่ข่าย (Log file) และรายงานสรุปผลประมูลนำส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 
หน้าแรก l ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น l ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี l ระเบียบกรุงเทพมหานคร

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : [email protected]
© Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.