บีส ไดเมนชั่น ประมูล โปร่งใส ลดต้นทุน
หน้าแรกเกี่ยวกับบริษัทใบอนุญาต gprocurementผลงานการให้บริการสถานที่ประมูลกรณีศึกษา
บีส ไดเมนชั่น ประมูล รัฐบาล เอกชน :: เกี่ยวกับ บีส ไดเมนชั่น ::  

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด ประกอบธุรกิจ e-Auctionตั้งแต่ปี 2543 โดยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ทำธุรกิจ e-Auction ทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท เป็นบริษัทที่ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 92.5% โดย 20% เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออกอาหารทะเล คือ บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมี มรว.ปรีดิยาธร เทวกุล เป็นประธานกรรมการท่านแรกของบริษัทบริษัทได้ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังเป็นบริษัทที่ปรึกษาประเภท A เพื่อให้บริการในฐานะที่ปรึกษาสาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และยังได้รับการแต่งตั้งจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังให้เป็นบริษัทผู้ให้บริการตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) เพื่อให้บริการคำปรึกษาและระบบซอฟต์แวร์ในการจัดซื้อจัดจ้างแก่หน่วยงานภาครัฐรวมถึงรัฐวิสาหกิจในสังกัด ซึ่งถือเป็นผู้ให้บริการ 1 ใน 2 รายแรกที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากกรมบัญชีกลางปัจจุบัน บีส ไดเมนชั่น มีผลงานการให้บริการเป็นมูลค่ารวมกว่า 92,000 ล้านบาท จำนวนครั้งการเปิดตลาดประมูลมากกว่า 9,000 ครั้ง โดยครอบคลุมกลุ่มสินค้า/บริการทุกประเภท

จนถึง 30 กันยายน 2549 มีผลงานประมูล(เฉพาะงานประมูลตามระเบียบสำนักนายกฯ) รวม 900 ครั้ง โดยจำนวนงานที่บีส ไดเมนชั่น ได้จัดประมูลซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท ขึ้นไป มีมากกว่า 120 งาน มูลค่าประมูลสูงสุด ได้แก่งานประมูลจัดหาและดำเนินการระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานประกันสังคม 2,800 ล้านบาท งานก่อสร้างโครงการระบบเก็บค่าผ่านทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 2,600 ล้านบาท ตัวอย่างผลงานการให้บริการ e-Auction ดูได้จาก www.Bizdimension.com อาทิเช่น กรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมบัญชีกลาง กรมสรรพากร สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อบจ.เพชรบุรี อบจ.เชียงใหม่ อบจ.สมุทรปราการ ฯลฯ

บีส ไดเมนชั่น เป็นผู้ให้บริการตลาดกลางเพียง 1 ใน 2 รายแรกที่เข้าให้คำปรึกษา/ระบบการประมูลต่อกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ในการจัดทำประกาศ “การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction) ใช้กับหน่วยราชการ”

ผลงาน e-Auction ที่เป็นที่รู้จักและสร้างชื่อให้กับบริษัท ได้แก่ การจัดบัตรประชาชนอเนกประสงค์ Smart Card ให้กับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเป็นการจัดประมูลนอกSiteงานบริษัท มูลค่าประมูล 1,300 ล้านบาท ซึ่งเป็นมูลค่างบประมาณประมูลe-Auctionสูงสุดในประเทศไทยในปี 2547 มูลค่าที่ประมูลได้ลดต่ำลงจากงบประมาณ 32.05%วิสัยทัศน์องค์กร : บริษัทชั้นนำของไทยที่ให้คำปรึกษาการจัดซื้อจัดจ้างแก่องค์กร
: To be the premier procurement consultant in Thailand
ภารกิจ : ช่วยให้เกิดการประหยัดต้นทุนการดำเนินงาน เพิ่มกำไรให้ กับองค์กรธุรกิจ โดยการบริหารการจัดซื้อจัดหาให้เกิดประโยชน์ สูงสุดด้วยระบบการประมูลจัดซื้อจัดหาด้วยอินเตอร์เน็ต และ บริหารการจัดซื้อจัดจ้างด้วยการกำหนดมาตรฐานสินค้าหรือ บริการและการรวบรวมความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง
: To help our client realize savings and thus, improve profitability through demand aggregation, spec standardization, e-auction and procurement optimization

ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยระบบการประมูลทางอินเตอร์เน็ต
(e-Procurement) ของบีส ไดเมนชั่น


จากแนวคิดทางด้านการลดต้นทุนให้กับองค์กรซึ่งเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ในการบริหารผลประกอบการขององค์กรเนื่องจากเห็นผลชัดเจนและดำเนินการได้ทันที บีส ไดเมนชั่น จึงได้พัฒนาโดยมุ่งเน้นไปที่การบริหารกระบวนการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบการประมูลด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต (e-Procurement) เพื่อให้ผู้ซื้อสามารถบริหารงานจัดซื้อได้อย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเป็นช่องทางหรือโอกาสทางการค้าแห่งใหม่ (New Channel) สำหรับผู้ขายสินค้าและบริการทุกประเภทบริการ e-Procurement จะครอบคลุมการให้บริการทั้งกระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้าง การให้บริการ e-Procurement จำแนกการให้บริการออกเป็น 5 ขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์กระบวนการจัดซื้อ/จัดจ้างและการนำมาปรับเข้าการจัดซื้อ/จัดจ้างออนไลน์ เตรียมการจัดซื้อ/จัดจ้างออนไลน์ การติดต่อและคัดเลือกผู้ซื้อ(ผู้ขาย) ติดตั้งและทดสอบ Solution ตลอดจนประสานงานระหว่างการออนไลน์ จนถึงการส่งมอบสินค้าและการชำระเงินเพื่อให้การจัดซื้อ/จัดจ้างทั้งกระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดประโยชน์ของการบริหารการจัดซื้อจัดจ้างแบบ e-Procurement ที่สำคัญได้แก่ การลดต้นทุนในการสั่งซื้อสินค้า/บริการให้กับองค์กร โดยการนำเอาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตประยุกต์ใช้กับวิธีเสนอราคาในลักษณะการประมูล (Auction method) ตลอดจนการวางกลยุทธ์การแข่งขันราคา เช่น กำหนดเวลาเปิดปิดตลาดประมูลเพื่อให้ซัพพลายเออร์เกิดการเสนอราคาแข่งขันกันในช่วงเวลาที่จำกัด การต่อเวลาการแข่งขันเสนอราคา ฯลฯ และกระบวนการสรรหาซัพพลายเออร์รายใหม่ จึงช่วยสร้างบรรยากาศการแข่งขันในการเสนอราคาระหว่างซัพพลายเออร์ทุกรายที่เข้าร่วมประมูล และช่วยให้องค์กร ผู้ซื้อได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการเสนอราคาแข่งขันนอกจากนี้ ประโยชน์ที่ได้จาก e-Procurement ยังเป็นการเข้าถึงซัพพลายเออร์ทั้งในและต่างประเทศได้ง่ายขึ้นและมากขึ้น เนื่องจากการนำระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ทำให้ไม่มีข้อจำกัดในด้านสถานที่และเวลาของการเข้าเสนอราคาสินค้า/บริการ ซัพพลายเออร์จึงสามารถเข้าเสนอราคาได้แม้จะอยู่ต่างประเทศ รวมทั้ง e-Procurement ยังเป็นระบบการจัดซื้อที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบและป้องกันการสมยอมราคาได้ 
หน้าแรก l เกี่ยวกับบีส ไดเมนชั่น l ผลงานการให้บริการ l ใบอนุญาต gprocurement l สถานที่ประมูล l กรณีศึกษา

บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด
979/79-80 ชั้น 26 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ 5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-298-0345-54 หรือ โทรสาร 02-298-0331-2อีเมล์ : [email protected]
© Coryright 2002 Biz Dimension Co., Ltd. All Right Reserved.